De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stelde zich ten doel om wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid te bevorderen door seminars te organiseren en boeken en artikelen te publiceren.

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, opgericht in 2002 als rechtsopvolger van de Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (1969) en de Nederlandse Vereniging voor Openbare Financiën, is opgeheven in 2017. De doelstellingen van de stichting zijn overgenomen door het Wim Drees Fonds bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.

Achtergrondinformatie over de vroegere Wim Drees Stichting

De Stichting werd genoemd naar Prof. dr. Wim Drees, hoogleraar openbare financiën aan de Nederlandse Economische Hogeschool (later opgegaan in de Erasmus Universiteit Rotterdam) en directeur Rijksbegroting op het Ministerie van Financiën. Professor Drees was één van de meest prominente beoefenaars van het vakgebied openbare financiën in Nederland. Hij heeft het iniatief genomen tot de oprichting van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven en was lid van het bestuur.

De Stichting had een bestuur dat uit vrijwilligers bestond met een achtergrond in het vakgebied openbare financiën, zoals hoogleraren. In het bestuur zaten hoogleraren van diverse universiteiten, en ambtenaren van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Economische Zaken. De Stichting stond tot 2017 onder leiding van dr. J.H.M. (Jan) Donders, directeur van de Stichting en werd ondersteund door administratief assistent Marianne van der Sande.

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stelde zich ten doel wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid te bevorderen. Daarbij richtte de Stichting zich op de publieke sector in brede zin, met inbegrip van de centrale overheid, de decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten en provincies, en de zelfstandige bestuursorganen. Ook gaf de Stichting aandacht aan Europese Unie voor zover het beleid van de Unie van belang is voor de openbare financiën en het overheidsbeleid in Nederland.

Voor dit doel nam de Stichting initiatieven ter bevordering van gedegen wetenschappelijk onderzoek en een kritische meningsvorming over de effectiviteit en doelmatigheid van het overheidsbeleid. Onder meer wilde de Stichting de meningsvorming en het onderzoek stimuleren over de omvang van het takenpakket van de overheid en de mogelijkheden om de kosten van de overheidsactiviteiten te verlagen door verhoging van de doelmatigheid. Het ging hierbij niet alleen om directe uitgaven en belastinguitgaven van de overheid, maar ook om financiële en administratieve lasten die overheidsingrijpen voor ondernemingen en burgers veroorzaakt.

De Stichting belegde openbare bijeenkomsten ter bespreking van onderwerpen op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid, de zogenoemde Dreesseminars. Daarnaast publiceerde de Stichting het Tijdschrift voor Openbare Financiën, het jaarboek overheidsfinanciën en de publicatiereeks Dreesforum en verzorgde andere uitgaven die dienstig konden zijn aan haar doelstellingen. De Stichting wilde netwerkvorming tussen deelnemers aan haar activiteiten actief bevorderen. De Stichting bevorderde in het bijzonder de deelname van studenten aan haar activiteiten.