De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stelt zich ten doel om wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid te bevorderen door seminars te organiseren en boeken en artikelen te publiceren.

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën is opgericht in 2002 als rechtsopvolger van de Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (1969) en de Nederlandse Vereniging voor Openbare Financiën.

De Stichting is genoemd naar prof. dr. Wim Drees, hoogleraar openbare financiën aan de Nederlandse Economische Hogeschool (later opgegaan in de Erasmus Universiteit Rotterdam) en directeur Rijksbegroting op het Ministerie van Financiën. Professor Drees was één van de meest prominente beoefenaars van het vakgebied openbare financiën in Nederland. Hij heeft het iniatief genomen tot de oprichting van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven en was lid van het bestuur.

De Stichting heeft een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat met een achtergrond in het vakgebied openbare financiën, zoals hoogleraren. In het bestuur zitten hoogleraren van diverse universiteiten, en ambtenaren van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Economische Zaken. De Stichting staat onder leiding van dr. J.H.M. (Jan) Donders, directeur van de Stichting en wordt ondersteund door administratief assistent Marianne van der Sande.

Missiestatement
De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stelt zich ten doel wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid te bevorderen. Daarbij richt de Stichting zich op de publieke sector in brede zin, met inbegrip van de centrale overheid, de decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten en provincies, en de zelfstandige bestuursorganen. Ook geeft de Stichting aandacht aan Europese Unie voor zover het beleid van de Unie van belang is voor de openbare financiën en het overheidsbeleid in Nederland.

Voor dit doel neemt de Stichting initiatieven ter bevordering van gedegen wetenschappelijk onderzoek en een kritische meningsvorming over de effectiviteit en doelmatigheid van het overheidsbeleid. Onder meer wil de Stichting de meningsvorming en het onderzoek stimuleren over de omvang van het takenpakket van de overheid en de mogelijkheden om de kosten van de overheidsactiviteiten te verlagen door verhoging van de doelmatigheid. Het gaat hierbij niet alleen om directe uitgaven en belastinguitgaven van de overheid, maar ook om financiële en administratieve lasten die overheidsingrijpen voor ondernemingen en burgers veroorzaakt.

Activiteiten
De Stichting belegt openbare bijeenkomsten ter bespreking van onderwerpen op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid, de zogenoemde Dreesseminars. Daarnaast publiceert de Stichting het Tijdschrift voor Openbare Financiën, het jaarboek overheidsfinanciën en de publicatiereeks Dreesforum en verzorgt andere uitgaven die dienstig kunnen zijn aan haar doelstellingen. De Stichting wil netwerkvorming tussen deelnemers aan haar activiteiten actief bevorderen. De Stichting bevordert in het bijzonder de deelname van studenten aan haar activiteiten.