Bericht bestuur Wim Drees Stichting april 2017

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën - opgericht in 2002 als rechtsopvolgster van de in 1968 opgerichte Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) en de Nederlandse Vereniging voor Openbare Financiën (NVOF) draagt op 1 juli 2017 haar gehele vermogen over aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in 1752.

Het papieren en het digitale archief van de Stichting worden deze zomer bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij ondergebracht. In de overeenkomst die een en ander regelt is vastgelegd dat (de aangroei van) het gehele vermogen beschikbaar blijft voor de oorspronkelijke doelstellingen van de Wim Drees Stichting: de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid.

De Koninklijke Hollandsche Maaschappij heeft als nauw verwante doelstelling de wetenschappen te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

Het vermogen van de Wim Drees Stichting is bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij ondergebracht in een fonds op naam. Met instemming van de familie Drees draagt dit fonds de naam: het Wim Drees Fonds. Over de vanuit dit fonds in de toekomst te financieren activiteiten wordt het Bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maaschappij der Wetenschappen geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad. Het fonds krijgt een eigen website, onder de paraplu van de Koninklijke Hollandsch Maatschappij der Wetenschappen: www.khmw.nl.  
De komende maanden wordt deze website ingericht. Op dit gereserveerde deel van de website van de KHMW is straks in elk geval het digitale archief van de Wim Drees Stichting te vinden, plus een overzicht van activiteiten van het Fonds die in het nabije verleden plaatsvonden en die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden.

Na de overdracht van het vermogen wordt de Wim Drees Stichting geliquideerd.

Namens het Bestuur van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën


A.H.E.M. (Nout) Wellink, voorzitter


Noot van het secretariaat van de KHMW:
Het archief van de vml. Wim Drees Stichting is te raadplegen op deze website www.wimdreesfonds.nl
De website van de KHMW bevat informtaie over het Wim Drees Fonds, zijn doelstellingen en zijn actviteiten, zie hiervoor www.khmw.nl onder de knop KHMW/Fondsen en Stichtingen.