Missiestatement

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stelt zich ten doel wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid te bevorderen. Daarbij richt de Stichting zich op de publieke sector in brede zin, met inbegrip van de centrale overheid, de decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten en provincies, en de zelfstandige bestuursorganen. Ook geeft de Stichting aandacht aan Europese Unie voor zover het beleid van de Unie van belang is voor de openbare financiën en het overheidsbeleid in Nederland.

Voor dit doel neemt de Stichting initiatieven ter bevordering van gedegen wetenschappelijk onderzoek en een kritische meningsvorming over de effectiviteit en doelmatigheid van het overheidsbeleid. Onder meer wil de Stichting de meningsvorming en het onderzoek stimuleren over de omvang van het takenpakket van de overheid en de mogelijkheden om de kosten van de overheidsactiviteiten te verlagen door verhoging van de doelmatigheid. Het gaat hierbij niet alleen om directe uitgaven en belastinguitgaven van de overheid, maar ook om financiële en administratieve lasten die overheidsingrijpen voor ondernemingen en burgers veroorzaakt.