Wim Drees Stichting wordt Wim Drees Fonds

Het doelvermogen van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën is met ingang van 1 juli 2017 overgedragen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen als fonds op naam: het Wim Drees Fonds. Ten laste van dit Fonds verleent de Maatschappij - geadviseerd door een wetenschappelijke raad - financiële steun aan activiteiten die stroken met de doelstellingen van de vroegere Wim Drees Stichting en die van de Maatschappij.

Onder de KHMW wordt het vermogen aangewend volgens de oorspronkelijke doelstellingen van de Wim Drees Stichting, de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid. De KHMW heeft als nauw verwante doelstelling de wetenschappen te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

Het vermogen van de Wim Drees Stichting is bij de KHMW ondergebracht in een fonds op naam: het Wim Drees Fonds. In de overeenkomst betreffende het Wim Drees Fonds is de doelstelling van het nieuwe Fonds vastgelegd, te weten "de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid”.

Dit zal in eerste instantie gebeuren door de organisatie van twee bijeenkomsten per jaar voor belangstellende burgers en geïnteresseerde beleidsmakers met maximaal 150 deelnemers, waarvan één in Den Haag in het najaar, ter gelegenheid van het verschijnen van de rijksbegroting voor het daaropvolgende jaar, en één in Haarlem bij de KHMW.

Voor een overzicht van de tot nu toe georganiseerde seminars, zie Wim Drees Fonds (op de pagina naar beneden scrollen voor het Wim Drees Fonds).

Over de vanuit dit fonds te financieren activiteiten wordt het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad.